Romy Strassenburg
freie Journalistin

Romy Strassenburg arbeitet als freie Journalistin in Paris.